Integritetspolicy för www.frentab.se samt rekrytering genom Teamtailor

 

Rekrytering
Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen drivs av Teamtailor på uppdrag av FRENTAB. Det är viktigt att de personer som använder Tjänsten är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar användarens personuppgifter i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar Användarens personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna information riktar sig till enskilda personer, till dig som är kontaktperson eller förekommer som referens i betalningsunderlag från företag som finns i vårt leverantörs- eller kundregister samt till dig som är kontaktperson hos någon av våra samarbetspartners. Informationen tillämpas även för personer som har enskild firma.

 

Inom Frentab koncernen samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund, leverantör eller samarbetspartner. Det är av yttersta vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehöriga eller missbrukas.

 

Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter de enskilda har som registrerad. Du har rätt att få ut uppgifter som du själv har lämnat men också möjligheten att få information rättad, bli glömd samt att få information raderad.

 

Du behöver inte agera på den här informationen, men det är viktigt att du får reda på hur Frentab behandlar dina personuppgifter.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFT

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person.

Personuppgifter används för att kunna identifiera kunden eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal. Vidare används personuppgifterna för att kunna kontakta kunden rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till köpet. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda klagomålsärenden. Uppgifterna behandlas på grund av fullgörande av avtal.

Personuppgifterna kan även behandlas på grund av berättigat intresse, till exempel för att hålla kunden uppdaterad om lagerstatus nya produkter eller tjänster samt kommande rabatter. Informationen kan även användas för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer.

 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse. Ett exempel är då vi sparar leverantörsfakturor i enlighet med bokföringslagens bestämmelser om arkivering.

 

Ytterligare en rättslig grund som kan komma ifråga för vår behandling är intresseavvägning. Vi kan t.ex. behöva använda dina uppgifter för att kunna genomföra leverantörsutvärderingar eller kundundersökningar i syfte att förbättra vår service till er eller marknadsföra vår verksamhet.

 

Följande information samlas, vid kontakt med oss och överenskommelse nås om köp eller när ett formulär fylls i:

 

För- och efternamn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret

Köphistorik

Leveranssäkerhet

SÄKERHET OCH RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Vi genomför även kameraövervakning vid våra anläggningar i syftet är att ge ökad trygghet för kunder, personal och övriga intressenter samt minska riskerna för brott. Detta med rättslig grund i form av berättigat intresse.

 

Filmerna sparas i 7 dagar och därefter raderas.

 

Vid våra anläggningar kan inspelning av verksamhetsområdet via drönare ske. Detta på grund av rättslig förpliktelse, tex att till miljömyndigheten visa på utformningen av verksamhetsområdet.

 

VEM DELAS INFORMATIONEN MED?

För att kunna leverera våra produkter och tjänster till kund delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Underleverantörer och andra samarbetspartners omfattas av denna policy.

 

Det kan även hända att vi delar informationen med tredje part, såsom våra underleverantörer/transportörer, om du till exempel beställer något som de ska levereras till dig som kund eller andra tjänster som ska utföras.

 

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket eller vår tillsynsmyndighet vid tex misstanke om miljöbrott.

 

HUR LÄNGE LAGRAR VI INFORMATIONEN?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

 

Kundinformation sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen eller med hänvisning till de miljötillstånd som finns.

 

Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen.

 

Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

 

Vid kontakt med via vår e-postadress sparar vi e-post så länge som vi har en affärsrelation och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen.

 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder, leverantörer och samarbetspartners och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas.

 

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

 

Frentab applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra IT-miljön ifrån intrång och yttre hot.

 

Inom Frentab finns tydliga och kommunicerade instruktioner för hur personer inom bolaget ska hantera personuppgifter.

 

Vi använder oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot Frentab och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 

Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.

Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.

Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Frentab utför av dina personuppgifter.

Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Frentab i ett strukturerat format.

Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.

Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

 

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vår personuppgiftsansvarig (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

‌Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).