Hållbarhet

Vår hållbarhetsmodell

Frentab symbol för hållbarhet
Frentab Social hållbarhet symbol

SOCIAL HÅLLBARHET

Att våra medarbetare känner sig trygga, har en hälsosam hållbar vardag och blir behandlade med respekt är grundläggande för oss. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete förebygger vi ohälsa och arbetsrelaterade skador. Frentab har nolltolerans mot diskriminering och alla ska ges samma möjligheter till utbildning, karriär- och kompetensutveckling. Förutom att våra medarbetare kontinuerligt går alla de utbildningar som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt, satsar vi mycket på kompetensutveckling där man som medarbetare växer och utvecklas inom företaget.

Vi ger tillbaka till lokalsamhället genom att ta hänsyn till hälsa och välbefinnande och knyta an till den lokala tillhörigheten. Vi bidrar till att människor runt omkring oss får det bättre och det vi åtar oss gör vi med omtanke. Vi vill gynna den lokala samhällsutvecklingen och genom lokala samarbeten ger vi barn och unga möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. För oss är det viktigt att alla får vara med och därför har vi som princip att välja samarbetspartners som satsar brett snarare än på en elitsatsande minoritet.

Frentab Ekologisk hållbarhet symbol

EKOLOGISK HÅLLBARHET

För oss är det viktigt att hushålla med våra naturresurser. Vi har en modern maskinpark och vi arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan från våra fordon. Det gör vi genom samordning av transporter, minimering av tomgångskörning  och användning av miljöanpassade drivmedel där det är möjligt. Vi använder endast material som klassas som accepterbara i Byggvarubedömningen. Vad vi lämnar efter oss är en viktig fråga för Frentab och vår Återvinningsverksamhet ger oss möjlighet att aktivt arbeta för ett mer hållbart samhälle där vi tar vara på och återanvänder resurser i stället för att förbruka dem. Genom att verka nära våra kunder kan vi tillsammans minska vår miljöpåverkan.

Frentab ekonomisk hållbarhet symbol

EKONOMISK HÅLLBARHET

Frentab drivs med ett långsiktigt ägande där man skapat en god finansiell ställning. Vår ekonomiska trygghet ger oss förutsättningar att fortsätta investera långsiktigt och hållbart. En stor del av koncernens överskott återinvesteras löpande i de befintliga verksamheterna och i nya initiativ. Kvalitet är viktigt för oss och tillsammans med våra kunder hittar vi hållbara och långsiktiga affärer. Frentab är en trygg och pålitlig partner för våra kunder.